Statut spółki


STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „AMIGO HOLDING”

uwzględniający zmiany statutu wprowadzone uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia spółki z 26.08.2019 roku.

§ 1. Firma Spółki brzmi: "AMIGO HOLDING" Spółka Akcyjna.

§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3. Spółka zawarta jest na czas nieograniczony.

§ 4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również uczestniczyć w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów.

§ 5. Do Spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

§ 6. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie (w nawiasach podano symbole według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
a) działalność agentów turystycznych (79.11.A PKD), działalność pośredników turystycznych (79.11.B PKD),
b) działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C PKD), działalność morskich agencji transportowych (52.29.A PKD),
c) transport morski i przybrzeżny pasażerski (50.10.Z PKD),
d) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z PKD),
e) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD), działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.31.Z PKD),
f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD),
g) działalność holdingów finansowych (64.20.Z PKD),
h) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z PKD),
i) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z PKD),
j) wydawanie książek (58.11.Z PKD),
k) pozostałe drukowanie (18.12.Z PKD),
l) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD),
m) produkcja wyrobów tartacznych (16.11.Z PKD),
n) przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z PKD),
o) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z PKD),
p) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z PKD),
q) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD),
r) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
s) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
t) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),
u) działalność agencji reklamowych (73.11.Z PKD), pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A PKD), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B PKD), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C PKD), pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D PKD).

§7. Kapitał zakładowy spółki wynosi 154.137 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:
a) 500 (pięćset) akcji imiennych serii A o wartości 2,69 zł (dwa złote 69/10) każda. Akcje te są uprzywilejowane stosownie do postanowienia par. 9 statutu,
b) 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 2,69 zł (dwa złote 69/100) każda,
c) 1.200 (jeden tysiąc dwieście) akcji imiennych serii D o wartości 2,69 zł (dwa złote 69/100) każda. Akcje te są uprzywilejowane stosownie do postanowienia par. 9 statutu,
d) 1.400 (jeden tysiąc czterysta) akcji imiennych serii E o wartości 2,69 zł (dwa złote 69/100) każda. Akcje te są uprzywilejowane stosownie do postanowienia par. 9 statutu,
e) 23.200 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji imiennych serii F o wartości 2,69 zł (dwa złote 69/100) każda,
f) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości 2,69 zł (dwa zł 69/100) każda.

§ 8. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 9.Akcje imienne:
- serii A w liczbie 500 (pięćset),
- serii D w liczbie 1.200 (jeden tysiąc dwieście),
oraz serii E w liczbie 1.400 (jeden tysiąc czterysta)
o wartości nominalnej po 2,69 zł każda i łącznej wartości 8339 zł (osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych) są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 10. Akcjonariusze Spółki zobowiązani są do powiadamiania Zarządu o zamiarze zbycia swoich akcji i przedstawienia projektu umowy kupna-sprzedaży. Pozostali akcjonariusze posiadają prawo pierwokupu tych akcji po cenie uzgodnionej przez zbywającego. Z prawa tego mogą skorzystać w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Zarządu Spółki przez zbywającego o zamiarze zbycia akcji.

§ 11. Udział w zysku Spółki jest proporcjonalny do ilości posiadanych akcji, wszystkie akcje uczestniczą na równi w podziale zysku Spółki.

§ 12. Akcje mogą być umorzone na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

§ 13. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji zgodnie z art.417 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 14. Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

§ 15. Zarząd Spółki składa się z jednej, dwóch lub trzech osób. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 16. Zarząd spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2025 roku poprzez jedną lub kilka emisji akcji. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej spółki określi cenę emisyjną akcji oraz może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji.

§ 17. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych prawem bądź statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki.
Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

§ 18. Do wykonywania czynności określonego rodzaju ustanowieni mogą być pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.

§ 19. Pracownicy Spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu. W szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz wyznacza im wynagrodzenie.

§ 20. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 21. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin swoich prac. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy w roku, a w razie potrzeby częściej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków obecnych na posiedzeniu i głosujących. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady Nadzorczej.

§ 22. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
b) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak ze i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
c) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyniku wyżej wskazanych badań,
c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu odnośnie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
d) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
e) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z nimi,
f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.
g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

§ 23. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

§ 24. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają liczbę głosów równą ilości posiadanych akcji, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego statutu.

§ 25. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku, w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 26. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden z akcjonariuszy, którego wybór powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek tej Rady, który przewodniczy Zgromadzeniu do czasu wyboru przewodniczącego spośród akcjonariuszy.

§ 27. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa bądź niniejszy statut ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

§ 28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) ustanowienie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
c) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszów rezerwowych,
d) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
e) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczejądu,
f) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
g) powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
h) zmiana statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
j) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
k) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
l) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 29. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1994 r.

§ 30. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego Zarząd obowiązany jest sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 31. Spółka tworzy następujące fundusze z zysku:
a) fundusz zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% zysku do podziału do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 1/3 kapitału zakładowego,
b) fundusz rozwoju, na który środki przekazywane są w wysokości zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,
c) fundusz dla załogi, tworzony z zysku po opodatkowaniu, rozdzielony w wysokości i zgodnie z regulaminami opracowanymi przez Zarząd i zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, o ile Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o utworzeniu takiego funduszu.

§ 32. Spółka tworzy fundusze obciążające koszty działalności:
a) fundusz mieszkaniowy,
b) fundusz socjalny,
c) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

§ 33. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 34. Wszelkie spory, powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.