Informacja o Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 2 października 2020 r., o godz. 1100, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Tomasza Piepera przy ul. Polnej 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2019 r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. 5. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 r.

6. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.

7. Uchwała w sprawie prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

8. Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2020-21.

9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i sprawozdania finansowe spółki wraz z opinią audytora dostępne są do wglądu w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 47. Posiadacze akcji na okaziciela, którzy zamierzają uczestniczyć w Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia.