Informacja o Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 4 lipca 2022 r., o godz. 11 00 , w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Tomasza Piepera przy ul. Polnej 22.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
4. Udzielenie absolutiorum członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
5. Udzielenie zgody na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ul. Górczewskiej 181.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie umorzenia 8760 akcji Spółki w cenie 100 zł za 1 akcję.
7. Zmiana art. 7 i 9 Statutu Spółki wynikająca z uchwały o umorzeniu akcji Spółki.
8. Zmiana art. 28. Proponowana nowa treść: „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, jak też ich obciążenie, a w szczególności ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”
9. Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-23.
10. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i sprawozdania finansowe Spółki wraz z opinią audytora dostępne są do wglądu w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 47.