Informacja o Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 4 października 2021 r., o godz. 11 00 , w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Tomasza Piepera przy ul. Polnej 22.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 r.
3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za 2020 r.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.
6. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
7. Wybór nowej Rady Nadzorczej i Zarządu.
8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Projekty uchwał i sprawozdania finansowe spółki wraz z opinią audytora dostępne są do wglądu w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 47.