Postępowanie konwokacyjne

Zarząd Spółki „AMIGO HOLDING” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 47, KRS 0000160621, ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwaliło w dniu 4 lipca 2022 r. obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.564,40 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 40/100), tj. z kwoty 154.137,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych) do kwoty 130.572,60 zł (sto trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 60/100) poprzez umorzenie 8.760 (osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) udziałów, każdy po 2,69 zł (dwa złote 69/100).

Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia.

Wierzycieli, którzy w powyższym terminie nie zgłoszą sprzeciwu, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki.