Wezwanie do złożenia akcji #2

Zarząd Amigo Holding SA z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (02-796) przy ul. Migdałowej 47, w dniach roboczych, od godz. 900 do 1700.

Niniejsze ogłoszenie jest wezwaniem drugim.